Нормативно-правові документи

Функціональні обов′язки бібліотекаря

 Бібліотекар школи  Сапоненко Л.В.:

Відповідає за:

 • комплектування книжкового фонду;
 • оформлення передплати на періодичні видання;
 • створення фонду шкільних підручників;
 • систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження;
 • пропагування читання як форми  культурного дозвілля та засобу інтелектуального розвитку.

Керує:

 • роботою читацького активу;
 • роботою щодо формування в учнів навичок самостійної роботи з книгою.

Організовує:

 • допомогу вчителям у підготовці науково-методичних семінарів у рамках самостійної діяльності;
 • роботу гуртка політурної справи;
 • проведення огляду-конкурсу на найкраще збереження підручників;
 • літературні виставки;
 • читацькі конференції, літературні вечори, та інші масові заходи;
 • обслуговування учнів і працівників школи або абонементних читачів у читальному залі;
 • інформаційну роботу (оформлення виставок, вікторин, проведення інших заходів щодо пропагування книги);
 • підбір літератури на вимоги читача.
 • погоджує свою діяльність із заступником директора з виховної роботи, методичним кабінетом відділу освіти.

Здійснює облік:

 • комплектування книжкового фонду, зокрема й фонду підручників;
 • користування шкільними підручниками (надходження, видача, розподілу підручників по класах);
 • бере участь в інвентаризації книжкових фондів застарілої чи знищеної  літератури відповідно до чинних норм.
 • звітує про організацію й результати роботи перед директором та педрадою,  методичним центром, відділом освіти;
 • складає звіт про організацію, здійснення й результати роботи бібліотеки для директора та педрадах.

 

 

Посадова інструкція

 

 

1.3агальнi положення

1.1. Ця посадова Iнструкцiя розроблена на основі тарифно-квалiфiкацiйних

характеристик завiдувача бiблiотеки i бiблiотекаря. 

1.2. Бiблiотекар (завiдувач бiблiотеки) призначається на посаду i звiльнясться з неї директором школи.

1.3. Бiблiотекар повинен мати вишу або середню спецiальну професiйну oсвіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню oсвіту, курсову пiдготовку i стаж роботи на посадi бiблiотекаря (бiблiографа) не менше нiж 3 роки.

1.4. Бiблiотекар пiдпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

1.5. У своїй дiяльностi бiблiотекар керується законодавством України про культуру; oсвіту  i бiблiотечну справу, постановами Уряду України з питань розвитку культури; керiвними документами органів  управлiння освiтою з питань бiблiотечної роботи; правилами органiзації бiблiотечної роботи, облiку,  iнвентаризацiї; правилами з охорони працi, технiки безпеки i протипожежного захисту, а також Статутом i Правилами внутрiшнього трудового розпорядку школи i цiєю Iнструкцiєю.

 

2. Завдання та обов'язки

        Бiблiотекар виконус такі посадовi обов'язки:

2.1.0рганiзовує роботу бiблiотеки школи, формування, облiк і збереження бiблiотечного фонду.

2.2.Складає каталоги, картотеки, довiдники, тематичнi списки та огляди літератури.

2.3.0бслуговус учнiв i працiвникiв школи на абонементi й у читальному залi, органiзовує i здійснює пов'язану з ним iнформацiйну роботу (виставки, оформлення вiтрин та iншi заходи щодо пропаганди книг), здiйснює пiдбiр лiтератури на вимогу читачiв.

2.4.Веде облiк роботи бiблiотеки i подає вiдповiдну звiтнiсть.

2.5.Приймає  книжковi фонди на вiдповiдне зберiгання за актом та разовими документами i веде вiдповiдний облiк, бере участь в iнвентаризацiї книжкових фондiв, списаннi застарiлої i знищеної  лiтератури з визначених  причин та відповідно  до чинних норм.

2.6.Здiйснює  у встановленому порядку заходи щодо компенсування шкоди, завданої книжковому та iншим фондам бiблiотеки з вини читачiв (користувачiв) чи пов'язаною з нестачею, втратою або псуванням книг.

2.7.Встановлює i пiдтримує зв'язки з iншими бiблiотеками, органiзовує мiжбiблiотечний обмiн.

2.8. Оформляє передплату школи на перiодичнi видання, контролює їх доставку.

2.9. Здiйснює заходи щодо забезпечення бiблiотеки необхiдним обладнанням.

2.10. Органiзовує читацькi конференцiї, лiтературнi вечори та інші масові заходи.

2.11. Дотримується правил з охорони праці,  техніки безпеки і протипожежного захисту; стежить за належним санітарним станом фондiв бiблiотеки.

2.12. Проходить щорiчний медичний огляд.

3. Права

Бібліотекар має право:

3.1. Давати обов'язковi для виконання вказiвки учням i працiвникам школи з питань, якi стосуються дотримання правил користування бібліотечними фондами.

3.2. Контролювати й спрямовувати роботу прибиральника службових примiщень i працiвника з обслуговування i поточного ремонту примiщень, споруд та обладнання бiблiотеки.

3.3.Брати участь у засiданнях педагогiчної ради школи з правом дорадчого голосу.

3.4. Визначати згiдно з правилами користування бiблiотекою вид i розмiр компенсацiйного збитку, нанесеного користувачем.

4. Вiдповiдальнiсть.

4.1.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту i Правил внутрішнього  трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи  та інших  локальних нормативних активів посадових обов'язкiв, встановлених цiєю iнструкцiєю, в тому числi за невикористання наданих йому прав, бiблiотекар несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.2.За навмисно завданi школi чи учасникам навчального процесу у зв'язки з виконанням (невиконанням) своїх  посадових обов'язкiв збитки бiблiотекар несе матерiальну вiдповiдальнiсть у порядку i в межах, встановлених трудовим чи цивільним законодавством.

       Бiблiотекар несе повну матерiальну вiдповiдальнiсть у випадку нестачi, втрати чи псування книг, прийнятих на збереження на основі письмового договору про повну матеріальну вiдповiдальнiсть, якщо не доведе, що збитки завданi не з його вини.

 

5. Повинен знати

5.1. Oсновні  нормативнi документи про oсвітy, про роботу шкiльних бiблiотек.

5.2. Основи трудового законодавства.

5.3. Правила внутрiшнього трудового розпорядку.

5.4. Oсновнi положения закону "Про охорону працi", нормативнi документи з

питань безпеки життєдiяльностi учасникiв навчально-виховного процесу.

5.5. Oсновнi правила вибухонебезпеки i вибухозахисту.

5.6. Oсновнi правила пожежної  i електробезпеки.

5.7. Правила гiгiєни працi i виробничої санітарії.

5.8. Змiст навчально-виховної  роботи школи.

 

6. Квалiфiкацiйнi вимоги

6.1. Бiблiотекар мaє спецiальну бiблiотечну oсвiтy, професiйну компетентнiсть.

6.2. Забезпечує нормативнi вимоги до органiзацiї роботи шкiльної бiблiотеки, безпечнi умови виконания бiблiотечного фонду .

6.3 Проходить iнструктаж з питань охорони працi i технiки безпеки з пiдписом у відповідному журналi не рiдше двох разiв на piк.

6.4. Вивчає i впроваджує в практику роботи кращий досвiд бiблiотек загальноосвiтнiх шкiл.

 

7. Взаємовідносини (зв′язки за посадою)

     Бiблiareкар:

7.1.Працює за графiком, складеним, виходячи з 40-годинного робочого тижня i затвердженим директором школи за поданням заступника директора з навчально- виховної робота.

7.2.Може бути залучений за розпорядженням заступника директора з навчально-виховної роботи до замiни тимчасово вiдсутнiх учителiв i вихователiв у межах нормативної тривалостi свого робочого часу з додатковою погодинною оплатою педагогiчної роботи.

7.3.0тримує вiд директора школи і його заступників  iнформацiю нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

7.4 Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, які їх замінюють).

7.5 Працює з читацьким активом з числа учнів, учителів і батьків.

7.6  Систематично обмінюється інформацією з питань , які входять до його компетенції, з

адміністрацією, педагогічними працівниками школи.